Biển quảng cáo chức danh để bàn

Biển chức danh để bàn là một trong những hình thức biển quảng cáo giúp nhận diện và xác định được chức danh của người trong công ty, hoặc các thông tin khác về công ty của Quý khách.

Mô tả chi tiết

Biển quảng cáo chức danh làm bằng nhiều chất liệu:

Biển quảng cáo chức danh đồng ăn mòn

– Biển quảng cáo chức danh inox ăn mòn

– Biển quảng cáo chức danh mica

– Biển quảng cáo chức danh mica

 

Biển chức danh để bàn